www.eprace.edu.pl » model-rodziny » Metodologia » Określenie przedmiotu i celu badań

Określenie przedmiotu i celu badań

Określenie przedmiotu i celu badań to pierwszy etap na drodze podejmowania postępowania badawczego. Sprowadza się ono do ustalenie kategorii obiektów lub zjawisk, w odniesieniu do których zamierzamy prowadzić badania. Przedmiot badań socjologicznych jest niezwykle złożony, gdyż obejmuje różne twory życia społecznego, zarówno materialne jakim są np. zbiorowości społeczne, a także twory idealne, do których zalicza się wartości, normy, idee, przesądy czy wierzenia ludzi. Zatem przedmiotem tych badań jest wszystko to, co tworzy rzeczywistość społeczną. Najogólniej rzecz ujmując, przedmiotem badań socjologicznych są wszystkie zjawiska i procesy w wyniku, których tworzą się rozmaite form zbiorowego życia ludzi, struktury budujące te formy, a także zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorach, których istnienie wynika z istnienia wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiających ich w danych zbiorowościach oraz sił je rozwijających.

Natomiast celem badań, nazywamy „rodzaj zamierzonego efektu, do którego ma doprowadzić działalność badawcza” (11,Gnitecki J., 1989,s.74). Wyróżnia się trzy rodzaje celów badawczych:

  1. cele poznawcze, które związane są z opisami i wyjaśnieniami zjawisk oraz procesów zachodzących w badanej rzeczywistości społecznej;

  2. cele teoretyczne, skoncentrowane na opracowaniu teoretycznego modelu przedmiotu badań, na rozwijaniu dotychczas obowiązującej teorii oraz systematyzowaniu i aktualizowaniu uzyskanej wiedzy;

  3. cele praktyczne, które zmierzają do opracowania wskazówek przeznaczonych do kształtowania całej rzeczywistości społecznej, jak również jej elementów.

Przedmiotem moich zainteresowań badawczych jest model małżeństwa i rodziny prezentowany przez trzy wyznania religijne wywodzące się z tradycji chrześcijańskiej, które swoją doktrynę opierają na różnie interpretowanej Biblii. Natomiast celem procesu badawczego jest ukazanie modelu życia małżeńsko-rodzinnego prezentowanego w społecznym nauczaniu tychże wyznań religijnych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.