www.eprace.edu.pl » model-rodziny » Empiria

Empiria

Jako, że problemem badawczym mojej pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie „czy wyznanie religijne ma wpływ na preferowany i praktykowany model małżeństwa i rodziny?”, dlatego też, badania moje przeprowadziłam w trzech grupach respondentów następujących wyznań: rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) oraz świadkach Jehowy. Wszystkie te wyznania swoje podstawy doktrynalne opierają na Biblii, jednakże różnie ją interpretują, dlatego przeprowadzone przeze mnie badania mają również charakter porównawczy. Doboru próby , w pierwszej fazie (wyboru analizowanych następnie wyznań religijnych) dokonałam metodą celowa, z uwagi na wspólne podstawy doktrynalne badanych wyznań religijnych, następnie w obrębie grup religijnych zastosowałam metodę losową, wybierając w ten sposób respondentów spośród ogółu wiernych. Kryterium wyboru był stan cywilny respondentów, do badań wybrałam osoby będące aktualnie lub w pewnym momencie swojego życia, w związku małżeńskim, z pominięciem osób stanu wolnego.

Badanie przeprowadziłam w kwietniu i maju 2004 w Zielonej Górze. W przypadku Kościoła rzymskokatolickiego respondentami byli wierni parafii Najświętszego Zbawiciela. W Kościele luterańskim, badanie prowadziłam wśród wiernych uczęszczających do trzech kościołów tworzących zielonogórską parafię Kościoła ewangelicko-augsburskiego (kościół w Zielonej Górze, Nowej Soli oraz Kożuchowie), natomiast wśród świadków Jehowy, badania prowadziłam wśród wiernych należących do zboru Zielona Góra Południe. Liczba respondentów biorących udział w badaniu wynosi 71 osób (30 respondentów wyznania rzymskokatolickiego, 24 Świadków Jehowy oraz 17 osób wyznania ewangelicko-augsburskiego), co w przełożeniu na procenty prezentuje się następująco: 42% badanych to katolicy, 34% świadkowie Jehowy, 24% luteranie. W badaniu wzięły udział 43 kobiety i 28 mężczyzn (kobiety – 61% ogółu respondentów, mężczyźni 39%). Poniższa tabela ilustruje strukturę wiekową respondentów.
PŁEĆ
LP. Kategorie wiekowe Kobiet Mężczyźni RAZEM
1. do 25 lat 9 5 14
2. 25-30 lat 5 6 11
3. 30-35 lat 4 2 6
4. 35-40 lat 4 4 8
5. 40-45 lat 7 3 10
6. 45 i więcej 14 8 22
7. RAZEM 43 28 71

Odpowiedź na pytanie o stan cywilny respondentów ograniczała się do następujących kategorii: zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, w separacji, wdowa/wdowiec. W próbie pominęłam osoby stanu wolnego, gdyż temat samego badania, jak i charakter niektórych pytań zawartych w ankiecie odnosił się niekiedy do osobistych doświadczeń respondentów. Strukturę próby ze względu na stan cywilny respondentów przedstawiłam w tabeli:PŁEĆ
LP Stan cywilny Kobiety Mężczyźni RAZEM
1. zamężna/ żonaty 28 23 51
2. rozwiedziona/rozwiedziony 4 3 7
3. w separacji 5 2 7
4. wdowa/wdowiec 6 - 6
5. RAZEM 43 28 71

Staż małżeński badanych osób obejmuje 7 kategorii odpowiedzi, przy czym w przypadku osób nie pozostających, w chwili przeprowadzania ankiety w związku małżeńskim (tzn. osób rozwiedzionych, pozostających w separacji, wdów i wdowców), pytanie dotyczyło okresu trwania małżeństwa. Wyniki przedstawiam w tabeli poniżej:PŁEĆ
LP. Staż małżeński Kobiety Mężczyźni RAZEM
1. do 5 lat po ślubie 13 7 20
2. 5-10 lat po ślubie 6 4 10
3. 10-15 lat po ślubie 4 3 7
4. 15-20 lat po ślubie 7 6 13
5. 20-25 lat po ślubie 4 5 9
6. 25-30 lat po ślubie 5 2 7
7 Powyżej 30 lat po ślubie 4 1 5
8. RAZEM 43 28 71

Respondenci wyznania rzymskokatolickiego ze względu na płeć, wiek, stan cywilny i staż małżeński.

Respondenci wyznania rzymskokatolickiego stanowią 42% całości próby użytej przeze mnie w badaniu. Wśród badanej grupy, stosunek ilości kobiet do mężczyzn wynosi 18 kobiet do 12 mężczyzn. Struktura wiekowa badanej populacji prezentuje się następująco:
PŁEĆ
LP. Kategorie wiekowe Kobiet Mężczyźni RAZEM
1. do 25 lat 3 2 5
2. 25-30 lat 4 4 8
3. 30-35 lat 3 1 4
4. 35-40 lat 2 1 3
5. 40-45 lat 4 1 5
6. 45 i więcej 2 3 5
7. RAZEM 18 12 30

Stan cywilny osób w tej grupie ilustruje tabela:
PŁEĆ
LP Stan cywilny Kobiety Mężczyźni RAZEM
1. zamężna/ żonaty 11 8 19
2. rozwiedziona/rozwiedziony 3 2 5
3. w separacji 3 2 5
4. wdowa/wdowiec 1 - 1
5. RAZEM 18 12 30

Kolejne pytanie zawarte w metryczce przeprowadzonej przeze mnie ankiety, dotyczyło stażu małżeńskiego respondentów. Wyniki przedstawiam w poniższej tabeli:
PŁEĆ
LP. Staż małżeński Kobiety Mężczyźni RAZEM
1. do 5 lat po ślubie 7 2 9
2. 5-10 lat po ślubie 3 3 6
3. 10-15 lat po ślubie 2 2 4
4. 15-20 lat po ślubie 2 2 4
5. 20-25 lat po ślubie 1 2 3
6. 25-30 lat po ślubie 3 1 4
7 Powyżej 30 lat po ślubie - - -
8. RAZEM 18 12 30

Świadkowie Jehowy biorący udział w badaniu ze względu na płeć, wiek, stan cywilny i staż małżeński.

W badanej grupie znalazło się 24 świadków Jehowy, co stanowi 34% ogółu respondentów. Wśród nich znalazło się 15 kobiet i 9 mężczyzn o strukturze wiekowej prezentowanej w tabeli:
PŁEĆ
LP. Kategorie wiekowe Kobiet Mężczyźni RAZEM
1. do 25 lat 6 3 9
2. 25-30 lat 1 2 3
3. 30-35 lat - - -
4. 35-40 lat 2 1 3
5. 40-45 lat 2 2 4
6. 45 i więcej 4 1 5
7. RAZEM 15 9 24

W chwili przeprowadzana badania, stan cywilny tych osób przedstawiał się następująco:PŁEĆ
LP Stan cywilny Kobiety Mężczyźni RAZEM
1. zamężna/ żonaty 14 9 23
2. rozwiedziona/rozwiedziony - - -
3. w separacji - - -
4. wdowa/wdowiec 1 - 1
5. RAZEM 15 9 24

Staż małżeński badanych osób został przedstawiony w poniższej tabeli:
PŁEĆ
LP. Staż małżeński Kobiety Mężczyźni RAZEM
1. do 5 lat po ślubie 5 4 9
2. 5-10 lat po ślubie 3 1 4
3. 10-15 lat po ślubie 1 - 1
4. 15-20 lat po ślubie 3 1 4
5. 20-25 lat po ślubie 2 2 4
6. 25-30 lat po ślubie - - -
7 Powyżej 30 lat po ślubie 1 1 2
8. RAZEM 15 9 24

Respondenci wyznania ewangelicko-augsburskiego ze względu na płeć, wiek, stan cywilny oraz staż małżeński.

Grupa osób będących wyznania ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) stanowi 24% ogółu badanych. Struktura płci wygląda tu następująco: 10 kobiet, 7 mężczyzn, w wieku:
PŁEĆ
LP. Kategorie wiekowe Kobiet Mężczyźni RAZEM
1. do 25 lat - - -
2. 25-30 lat - - -
3. 30-35 lat 1 1 2
4. 35-40 lat - 2 2
5. 40-45 lat 1 - 1
6. 45 i więcej 8 4 12
7. RAZEM 10 7 17

Stan cywilny tych osób prezentuje się następująco:PŁEĆ
LP Stan cywilny Kobiety Mężczyźni RAZEM
1. zamężna/ żonaty 3 6 9
2. rozwiedziona/rozwiedziony 1 1 2
3. w separacji 2 - 2
4. wdowa/wdowiec 4 - 4
5. RAZEM 10 7 17

Jeśli zaś chodzi o staż małżeński, to wyniki zawarte są w poniższej tabeli:
PŁEĆ
LP. Staż małżeński Kobiety Mężczyźni RAZEM
1. do 5 lat po ślubie 1 1 2
2. 5-10 lat po ślubie - - -
3. 10-15 lat po ślubie 1 1 2
4. 15-20 lat po ślubie 2 3 5
5. 20-25 lat po ślubie 1 1 2
6. 25-30 lat po ślubie 2 1 3
7 Powyżej 30 lat po ślubie 3 - 3
8. RAZEM 10 7 17


Podrozdzialy w tym rozdziale:


Prezentacja wyników badań


Weryfikacja hipotez


Wnioski


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.