www.eprace.edu.pl » model-rodziny » Załącznik

Załącznik

ANKIETA

„WSPÓŁCZESNY MODEL MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W SPOŁECZNYM NAUCZANIU KOŚCIOŁÓW : RZYMSKO-KATOLICKIEGO I EWANGELICKO- AUGSBURSKIEGO ORAZ W UJĘCIU ŚWIADKÓW JEHOWY”

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej ankiecie. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane w mojej pracy magisterskiej i pomogą mi nakreślić obraz współczesnego życia małżeńsko- rodzinnego w aspekcie wiary religijnej. Z góry dziękuję za współpracę i poświęcony czas.

ANKIETA

1. Jakie jest Pana/Pani zdanie na temat roli wiary religijnej w życiu małżeńsko-rodzinnym?

1) wiara jest najważniejszym elementem życia małżeńsko-rodzinnego

2) wiara jest istotnym elementem życia małżeńsko-rodzinnego

3) wiara jest mało istotnym elementem

4) wiara nie ma znaczenia dla życia małżeńsko-rodzinnego

5) nie mam zdania

2. Czy szczęście w życiu rodzinnym i małżeńskim zależy, wg Pana/Pani, od przestrzegania zasad wyznaczanych przez religię/wyznanie?

1) tak

2) nie

3) nie mam zdania

3. Czy wg Pana/Pani, ludzie powinni przestrzegać zasad ustalonych przez Kościół/wyznanie w zakresie:

1) Wiary TAK/NIE

2) Spraw małżeńskich TAK/NIE

3) Życia seksualnego TAK/NIE

4) Planowania rodziny TAK/NIE

5) Wychowywania dzieci TAK/NIE

6) Trwałości małżeństw TAK/ NIE

7) Jakości życia TAK/NIE

8) Polityki TAK/NIE

4. Czy uważa Pan/Pani, że społeczne nauczanie Pana/Pani kościoła/wyznania, odpowiada potrzebom współczesnej rodziny w kwestiach:

1) wiary TAK/NIE

2) spraw małżeńskich TAK/NIE

3) życia seksualnego TAK/NIE

4) planowania rodziny TAK/NIE

5) wychowania seksualnego TAK/NIE

6) trwałości małżeństw TAK/NIE

7) jakości życia TAK/NIE

5. Czy w swoim życiu kieruje się Pan/Pani wskazówkami społecznej nauki Pana/Pani Kościoła/wyznania dotyczącymi:ZAWSZE ZALEŻNIE OD SYTUACJI WCALE
WIARY


POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO


ŻYCIA SEKSUALNEGO


PLANOWANIA RODZINY


WYCHOWYWANIA DZIECI


JAKOŚCI ŻYCIA


POLITYKI


6. Czy w Pana/Pani parafii/zborze prowadzone są nabożeństwa przeznaczone dla małżeństw lub rodzin?

1) tak

2) nie

3) nie wiem

7. Czy zauważa Pan/Pani w swojej parafii/zborze jakieś formy działalności mające na celu zbliżyć małżeństwa i rodziny do społeczności religijnej?

1) tak

2) nie

3) nie wiem

Jeśli odpowiedź 1 i 3 to proszę przejść do pytania 9.

8. Czy bierze lub brał(a) Pan/Pani udział w innej niż nabożeństwo formie integracji ze społecznością religijną (np. pielgrzymka itp.)?

1) tak, często

2) tak, rzadko

3) nie, i nie zamierzam

4) nie, ale zamierzam wziąć udział

5) nie mam zdania

9. Czy są Panu/Pani znane bezpośrednie formy pomocy przeznaczone dla małżeństw i rodzin, prowadzone przez Pana/Pani parafię/zbór?

1) tak

2) nie

10. Jak określiłby(a) Pan/Pani swój stopień znajomości założeń religijnych Pana/Pani wyznania?

1) bardzo dobry

2) dobry

3) dostateczny

4) słaby

5) bardzo słaby

6) nie wiem

11. Czy akceptuje Pan/Pani założenia doktrynalne Pana/Pani wyznania?

1) tak, akceptuję wszystkie

2) akceptuję większość założeń

3) niektóre akceptuje, a niektórych nie

4) nie, nie akceptuje żadnych założeń

5) nie mam zdania

12. Cz sprawia Panu/Pani trudność stosowanie się do zasad i wymogów stawianych przez Pana/Pani wyznanie?

1) tak

2) nie

3) czasami

4) nie mam zdania

13. Przestrzeganie,których wymogów Pana/Pani religii/wyznania może sprawiać trudności? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan/Pani zgadza.

1) dotyczących kwestii moralnych i etycznych

2) zasad pożycia małżeńskiego

3) sposobu wychowywania dzieci

4) uczestnictwa w nabożeństwach

5) wspomagania finansowego

6) inne

7) stosowanie się do zasad wyznawanej wiary nie powinno sprawiać żadnych problemów

14. Jaki jest Pana/Pani stosunek do wiary?

1) głęboko wierzący/a

2) wierzący/a

3) niezdecydowany/a

4) niewierzący/a

5) zdecydowanie niewierzący/a

15. Z jaką częstotliwością uczestniczy Pan/Pani w nabożeństwach religijnych?

1) kilka razy w tygodniu

2) raz w tygodniu

3) raz w miesiącu

4) kilka razy w roku

5) raz na kilka lat

6) nigdy

16. Czy został(a) wychowany(a) Pan/Pani w duchu religii, która Pan/Pani wyznaje?

1) tak

2) nie

17. Jaki jest Pana/Pani stosunek do:AKCEPTUĘ DOPUSZCZAM NIE AKCEPTUJĘ NIE MAM ZDANIA
ANTYKONCEPCJIABORCJIROZWODÓWHOMOSEKSUALIZMUEUTANAZJITRANSPLANTACJI ORGANÓWPRACY ZAWODOWEJ KOBIETANGAŻOWANIA SIĘ KOŚCIOŁA/WYZNANA SPRAWY POLITYCZNEROZPOCZĘCIA WSPÓŁŻYCIA SEKSUALNEGO PRZED ŚLUBEMSAMOTNEGO MACIERZYŃSTWA JAKO ŚWIADOMEGO WYBORUWYCHOWANIA DZIECI W DUCHU RELIGIJNYM18. Stosowanie jakich metod antykoncepcyjnych Pan/Pani dopuszcza? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan/Pani zgadza.

1) prezerwatywa

2) stosunek przerywany

3) pigułka antykoncepcyjna

4) kalendarzyk

5) inny sposób

6) żadnej z metod

19. Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie obowiązujące w Polsce prawo o przerywaniu ciąży należy:

1) zdecydowanie zaostrzyć

2) raczej zaostrzyć

3) zdecydowanie złagodzić

4) raczej złagodzić

5) trudno powiedzieć

20. W jakich sytuacjach wg Pana/Pani dopuszczalna jest aborcja? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan/Pani zgadza.

1) ciężkie warunki materialne

2) trudna sytuacja osobista

3) gdy ciąża jest wynikiem gwałtu

4) gdy istnieje zagrożenie życia matki

5) gdy dziecko ma urodzić się chore

6) inne

7) w żadnej sytuacji

21. Obecnie w Polsce ludzie decydują się na posiadanie mniejszej liczby dzieci niż to było kiedyś. Jakie są wg Pana/Pani główne przyczyny mniejszej liczebności urodzeń w ostatnich latach?

1) obawa przed obniżeniem się materialnego poziomu życia

2) obawa kobiet przed utratą pracy

3) trudności związane z pogodzeniem obowiązków rodzinnych i zawodowych

4) chęć robienia kariery zawodowej przez kobiety, upowszechnienie się modelu kobiety niezależnej finansowo

5) wygoda, chęć użycia życia, obawy przed obowiązkami rodzicielskimi

6) propagowanie i upowszechnienie środków antykoncepcyjnych

7) inne

22. Niezaleznie od tego w jakim jest Pan/Pani wieku i czy posiada Pan/Pani dzieci czy nie, proszę powiedzieć, ile dzieci chciałby(a) Pan/Pani mieć w swoim życiu?

1) żadnego

2) jedno

3) dwoje

4) troje

5) czworo

6) pięcioro

7) sześcioro i więcej

8) ile się zdarzy

9) nie wiem

23. Kto wg Pana/Pani powinien przekazywać dzieciom wartości oraz normy moralne i etyczne? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan/Pani zgadza.

1) rodzice

2) dalsza rodzina

3) szkoła

4) rówieśnicy

5) społeczność religijna

6) media

7) inne

24. Czy uważa Pan/Pani, że stanowisko Pana/Pani wyznania w kwestii norm moralnych i etycznych jest atrakcyjne dla współczesnej młodzieży?

1) tak

2) nie

3) nie wiem

25. Czy swoje dzieci wychowuje(lub zamierza) Pan/Pani wychowywać w duchu religijnym?

1) tak

2) nie

3) nie wiem

26. Czy w szkołach publicznych powinny się wg Pana/Pani odbywać lekcje religii?

1) tak

2) nie

3) nie wiem

27. Która z poniższych sytuacji uważa Pan/Pani za najlepszą dla rodziny:

1) jedynie mąż pracuje zawodowo, a żona zajmuje się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci

2) jedynie żona pracuje zawodowo, a mąż zajmuje się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci

3) zarówno mąż jak i żona pracują zawodowo, mąż poświęca więcej czasu na pracę zawodową, żona oprócz pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi

4) mąż i żona mniej więcej tyle samo czasu poświęcają na pracę zawodową, oboje w równym stopniu zajmują się domem i dziećmi

28. Czy model małżeństwa preferowany przez społeczne nauczanie Pana/Pani wyznanie, uważa Pan/Pani za:

1) patriarchalny – mąż ma większą władzę w małżeństwie rodzinie

2) matriarchalny - żona ma większą władzę w małżeństwie rodzinie

3) partnerski

4) nie mam zdania

29. Swój związek małżeński uważa Pan/Pani za:

1) partnerski

2) mąż ma decydujący głos w ważnych dla rodziny sprawach

3) żona ma decydujący głos

4) nie mam zdania

5) nie dotyczy

30. Czy Pana/Pani zdaniem ślub zawarty w obecności kapłana ma większe znaczenie niż ślub cywilny?

1) tak

2) tak, ale tylko dla osób wierzących

3) nie

4) nie wiem

MERTYCZKA

1. Płeć:

1) kobieta

2) mężczyzna

2. Wiek:

1) do 25 lat

2) 25-30 lat

3) 30-35 lat

4) 35-40 lat

5) 40-45 lat

6) 45 i powyżej

3. Wykształcenie:

1) podstawowe

2) średnie

3) średnie zawodowe

4) niepełne wyższe

5) wyższe

4. Stan cywilny:

1) żonaty/zamężna

2) rozwiedziony/rozwiedziona

3) w separacji

4) wdowiec/wdowa

5. Staż małżeński:

1) do 5 lat po ślubie

2) 5-10 lat po ślubie

3) 10-15 lat po ślubie

4) 15-20 lat po ślubie

5) 20-25 lat po ślubie

6) 25-30 lat po ślubie

7) powyżej 30 lat po ślubie

6. Ilość posiadanych dzieci:

1) 0

2) 1

3) 2

4) 3

5) 4

6) 5 i więcej

7. Wyznanie:

1) rzymskokatolickie

2) ewangelicko-augsburskie

3) świadek Jehowy

8. Czy zawierał(a) lub zamierza zawrzeć, Pan/Pani ślub w obecności kapłana?

1) tak

2) nie, tylko ślub cywilny

9. Czy Pana/Pani mąż/żona jest (był-a) tego samego wyznania co Pan/Pani?

1) tak

2) nie


komentarze

skomentowano: 2016-02-10 01:00:33 przez: Lidia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.