www.eprace.edu.pl » model-rodziny » Wstęp

Wstęp

Rodzina zajmuje szczególnie istotne miejsce w biografii każdej jednostki ludzkiej oraz jest ważnym elementem struktury społecznej. Podobnie rzecz ma się z małżeństwem, które będąc związkiem dwóch osób daje początek większej całości złożonej z różnej ilości niepowtarzalnych osobowości i charakterów. Pierwotny charakter rodziny jako grupy społecznej oraz jej powszechność sprawiły, że spośród różnych aspektów ludzkiego życia, na temat niniejszej pracy wybrałam charakterystykę różnych typów związków małżeńskich i rodzin.

Interesujące mnie zagadnienia lokujące się na obszarze socjologii rodziny, połączyłam z kwestią szeroko pojętej religijności. Nie będzie błędem stwierdzenie, że współczesny świat społeczny ulega licznym wpływom, oddziaływaniom i przemianom, na tle których dość wyraźnie odznaczają się procesy laicyzacji i sekularyzacji, tych aspektów życia, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu pozostawały silnie związane ze sferą religii, wiary i sacrum. W silnym związku ze społecznością religijną zawsze znajdowała się rodzina, w której to widziano skarbnicę i ostoję zasad moralnych, etycznych oraz wartości religijnych. Rodzina jest konstrukcją zmienną i podlegającą modyfikacjom. Ulega przeobrażeniom i przyjmuje różnorakie formy w zależności od otoczenia społecznego, w którym funkcjonuje.

Temat mojej pracy opiera się na dwóch trwałych fundamentach jakimi, dla niemal każdego społeczeństwa są rodzina i religia. Porównując modele życia małżeńsko-rodzinnego w społecznym nauczaniu Kościołów: rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego oraz w ujęciu świadków Jehowy, chciałam ukazać podobieństwa i różnice w interpretowaniu tego samego źródła, na którym wszystkie te wyznania opierają swoje podstawy doktrynalne, a jakim jest Biblia. Chciała również sprawdzić, czy nauczanie tych religii dotyczące spraw związanych z małżeństwem i rodziną, odpowiada oczekiwaniom i potrzebom wiernych.

Analizując najaktualniejsze dokumenty społecznego nauczania badanych przeze mnie wyznań, chciałam również sprawdzić, w jaki sposób hierarchowie Kościołów i wyznań reagują na nowo pojawiające się zjawiska społeczne, przybierające niekiedy formę poważnych problemów, z którymi borykają się małżeństwa i rodziny.

Niniejsza praca ma charakter porównawczy, dlatego też dla zbadania jak przedstawiają się opinie na temat życia małżeńsko-rodzinnego w wybranych przeze mnie grupach religijnych, posłużyłam się jednym typem ankiety. Moim celem było ukazanie jak na tle laicyzującego się społeczeństwa polskiego przedstawia się kondycja moralna osób deklarujących przynależność do jednego z trzech wybranych wyznań, w świetle życia małżeńsko-rodzinnego, stopnia akceptacji nakazów wynikających z przynależności do tej, a nie innej społeczności religijnej oraz ustalenie czy współczesne społeczne nauczanie Kościołów i wyznań odpowiada oczekiwaniom rodzin żyjących na początku XXI wieku.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.