www.eprace.edu.pl » model-rodziny » Empiria » Wnioski

Wnioski

Głównym celem moich badań było poznanie w jaki sposób społeczna nauczanie Kościołów rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego oraz nauki świadków Jehowy odnośnie życia małżeńsko-rodzinnego wpływają na życie wiernych deklarujących przynależność do tych wyznań. Główny problem badawczy, jaki obie na wstępie postawiłam, brzmi „czy wyznanie religijne wpływa na poglądy dotyczące życia małżeńsko-rodzinnego”. Po przeprowadzeniu badań w trzech wybranych społecznościach religijnych, mogę stwierdzić, że wyznawana religia w dużym stopniu wpływa na poglądy odnośnie życia małżeńskiego i rodzinnego. Szczególnie widoczne jest to w zbadanej przeze mnie grupie świadków Jehowy, którzy to w największym procencie odpowiedzi, niemal w każdym pytaniu dawali dowód tezie, że osoby tego wyznania są najbardziej skłonne do absolutnego podporządkowania się regułom i nakazom religijnym.

Również w poglądach osób pozostałych dwóch wyznań można odnaleźć ślady mniejszego lub większego wpływu zasad wiary na sprawy dotyczące życia małżeńsko-rodzinnego.

Skonfrontowanie teoretycznych założeń zawartych w szeregu encyklik, dokumentów i podręczników religijnych, zawierających preferowany przez poszczególne wyznania typ związku małżeńskiego i budowanej na jego podstawie rodziny, z praktyką życiowa wyznawców przyniósł wnioski w postaci stwierdzeń, że istotną siłą wpływająca na akceptację norm moralności religijnej, jest stopień duchowego zaangażowania się poszczególnych jednostek. Decyduje o tym stosunek do wiary oraz akceptacja i ufność przejawiana dla nauk Kościoła czy wyznania.

W niektórych kwestiach, zwłaszcza w tych, powszechnie uważanych za kontrowersyjne np. aborcja, antykoncepcja, związki homoseksualne, odpowiedzi respondentów nie były podyktowane przynależnością religijna, ale ich własnym, indywidualnym sumieniem i moralnością. Zauważyłam, że „burzliwe kwestie społeczne” stanowią ten element, na który oddziaływanie społecznej nauki Kościoła/wyznania ma najmniejszy wpływ.

Wybierając takie a nie inne grupy wyznaniowe dla przeprowadzenia mojego badania, kierowałam się przede wszystkim wspólnymi korzeniami pochodzenia doktryny religijnej. Przeprowadzenie badań w obrębie tych grup, było tym ciekawsze, gdyż każda z nich posiada swoja indywidualną specyfikę budowaną w oparciu o odgórne nauczanie hierarchów religijnych oraz indywidualne przekonania wiernych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.