www.eprace.edu.pl » model-rodziny » Empiria » Weryfikacja hipotez

Weryfikacja hipotez

Po zebraniu odpowiedniej ilości materiału badawczego można przejść do weryfikacji postawionych wcześniej hipotez.

Biorąc pod uwagę ilościowy charakter moich badań, dla weryfikacji hipotez posłużyłam się współczynnikiem korelacji Pearsona oraz tam, gdzie zastosowanie tego współczynnika było bezcelowe, przedstawiłam zestawienie procentowe uzyskanych odpowiedzi.

Weryfikację postawionych wcześniej hipotez przeprowadziłam przy wykorzystaniu współczynnika korelacji liniowej Pearsona oraz poprzez procentowe zestawienie uzyskanych odpowiedzi.

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona, jest opisową miarą siły i kierunku zależności korelacyjnej dwóch cech mierzalnych będących cechami statystycznymi x i y, gdzie X=(x1,x2,...,xn), Y=(y1,y2,...,yn). Można wówczas posłużyć się wzorem obrazującym współczynnik korelacji liniowej Pearsona:

gdzie: xi, yi zmienne opisujące obiekty, -wartości średnie cechy x i cechy y.

Współczynnik przybiera wartości z przedziału [-1,1]. Gdy rxy=1 lub -1 wówczas między zmiennymi x i y zachodzi zależność funkcyjna, a punkty empiryczne układają się na linii prostej. Gdy rxy=0 wówczas brak jest zależności między zmiennymi, nie są one wtedy skorelowane. W praktyce nie zdarza się aby rxy=-1,1 lub 0, zazwyczaj podaje się, że gdy çrxyÎç[0,2;0,9] to istnieje współzależność między zmiennymi (większa lub mniejsza w zależności od wartości rxy). Natomiast gdy çrxyç<0,2 mówi się, że brak jest zależności między zmiennymi.

Istotną rzeczą przy stosowaniu współczynnika korelacji liniowej Pearsona jest liczebność próby na podstawie której wyznaczono jego wartość. Im większa jest liczebność tym wartość współczynnika korelacji jest bliższa rzeczywistości (jest wartością realną). Współczynnik korelacji liniowej jest wartością niemianowaną, co oznacza, że jest niezależny od jednostek w jakich są wyrażone obie porównywane cechy.

Hipoteza 1

Oczekiwana wyznawców odnośnie życia małżeńskiego i rodzinnego nie pokrywają się z nauczaniem Kościoła/wyznania

Porównałam tu odpowiedzi na pytania numer 4 i 5, uzyskane od respondentów w trzech badanych przeze mnie grupach religijnych. Zestawiłam odpowiedzi tak z pytania 4 ze wskazaniami zawsze z pytania numer 5. Zestawienie to prezentuje się następująco:


LP. Kategorie odpowiedzi Pyt.4 „tak” Pyt.5 „zawsze”
1. wiara 61 57
2. pożycie małżeńskie 41 41
3. życie seksualne 42 31
4. planowanie rodziny 41 29
5. jakość życia 57 38

Współczynnik korelacji Pearsona obliczony dla tych dwóch zmiennych wynosi ≈ 0,8. Oznacza to, że między przekonaniem, iż społeczna nauczanie Kościoła/wyznania odpowiada potrzebom współczesnej rodziny, a stosowaniem się zawsze w wymienionych aspektach życia, do zasad tego nauczania, zachodzi wysoka korelacja dodatnia, tym samym odrzucamy postawioną wcześniej hipotezę, i możemy sformułować twierdzenie, że społeczna nauczanie Kościoła/wyznania odpowiada potrzebom współczesnej rodziny.


LP. Kategorie odpowiedzi Pyt.4 „tak” Pyt.5 „zawsze”
1. wiara 86% 80%
2. pożycie małżeńskie 58% 58%
3. życie seksualne 59% 50%
4. planowanie rodziny 58% 50%
5. jakość życia 80% 54%

W tabeli zestawień procentowych możemy odczytać, że w obu pytaniach wskaźnik odpowiedzi deklarujących akceptację lokuje się co najmniej od poziomu 50% badanej grupy, co pozwala nam przyjąć postawiona hipotezę.

Hipoteza 2

Wyznaczone przez religię modele małżeństwa i rodziny nie są funkcjonalne współcześnie”

Dla weryfikacji tej hipotezy porównałam ze sobą pytanie dotyczące opinii respondentów na temat modelu małżeństwa preferowanego przez ich wyznanie, z poglądami respondentów na temat najlepszej sytuacji dla rodziny (pyt.27). Kafeterii odpowiedzi z pytania 27 przypasowałam kafeterię z pytania 28, w następujących sposób: odpowiedź 1. „jedynie mąż pracuje zawodowo, a żona zajmuje się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci” połączyłam ze wskazaniem modelu patriarchalnego w pytaniu 28; odpowiedzi 2 z pytania 27 „jedynie żona pracuje zawodowo, a mąż zajmuje się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci” - model matriarchalny, a odpowiedzi 4. „mąż i żona mniej więcej tyle samo czasu poświęcają na pracę zawodową, oboje w równym stopniu zajmują się domem i dziećmi” – model partnerski.


LP. Kategorie odpowiedzi Pyt.28 Pyt.27
1. patriarchalny 33 15
2. matriarchalny 3 1
3. partnerski 35 46
4. RAZEM 71 62

Współczynnik korelacji Pearsona wynosi tu ≈ 0,8 , więc możemy mówić o dość dużej zależności dodatniej, występującej pomiędzy modelem preferowanym przez nauczanie Kościoła/wyznania, a poglądami wiernych na sytuację najlepszą dla rodziny. Tak wysoka zależność pozwala sformułować wniosek, że oczekiwania wiernych w zakresie realizowanych modeli małżeństwa, zgadzają się z nauczaniem Kościoła/wyznania w tym zakresie i możemy sformułować wniosek, że są one funkcjonale w opinii przebadanych respondentów. Tym samym odrzucamy postawioną wcześniej hipotezę.


LP. Kategorie odpowiedzi Pyt.28 Pyt.27
1. patriarchalny 46% 49%
2. matriarchalny 5% 2%
3. partnerski 49% 49%
4. RAZEM 100% 100%

Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie 28 i 27 pozwala nam na weryfikacje postawionej wcześniej hipotezy. Odrzucamy ją

Hipoteza 3

Stopień akceptacji założeń doktrynalnych wyznania, wpływa na preferowany model małżeństwa i rodziny”.

Hipotezę tą zweryfikowałam w oparciu o pytanie numer 1 „jakie jest Pana/Pani zdanie na temat roli wiary religijnej w życiu małżeńsko-rodzinnym” oraz pytanie 11 dotyczące samookreślenia przez respondentów swojego stopnia znajomości założeń doktrynalnych wyznawanej przez nich wiary. Odpowiedziom od 1 do 4 z pytania 1 przyporządkowałam te same pozycje z kafeterii pytania 11, tj. przekonanie, że wiara jest najważniejszym elementem, życia małżeńsko-rodzinnego połączyłam z akceptacją wszystkich założeń religijnych itd.

Współczynnik Pearsona dla tej zależności wynosi ≈ 0,6 , co pozwala na przyjęcie postawionej hipotezy.


LP. Pyt. 1 Pyt.11
1. 31% 46%
2. 49% 25%
3. 16% 27%
4. 4% 2%

Rozkład procentowy dla tych pytań prezentuje powyższa tabela.

Hipoteza 4

Luteranie mają najbardziej liberalne poglądy dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego”.

Weryfikację tej hipotezy przedstawię procentowo, zestawiając wyniki uzyskane w grupie osób wyznania ewangelicko-augsburskiego z poglądami uzyskanymi w pozostałych dwóch grupach wyznaniowych.

LUTERANIE

LP. Kategorie odpowiedzi Akceptuję Dopuszczam Nie akceptuję Nie mam zdania RAZEM
1. Rozwody 12% 59% 24% 6% 100%
2. Praca zawodowa kobiet 76% 24% - - 100%
3. Rozpoczęcie współżycia seksualnego przed ślubem 18% 35% 29% 18% 100%
4. Samotne macierzyństwo 53% 12% 35% - 100%

ŚWIADKOWIE JEHOWY

LP. Kategorie odpowiedzi Akceptuję Dopuszczam Nie akceptuję Nie mam zdania RAZEM
1. Rozwody 4% 38% 58% - 100%
2. Praca zawodowa kobiet 99% - 4% - 100%
3. Rozpoczęcie współżycia seksualnego przed ślubem - - 100% - 100%
4. Samotne macierzyństwo 4% 4% 71% 21% 100%

KATOLICY

LP. Kategorie odpowiedzi Akceptuję Dopuszczam Nie akceptuję Nie mam zdania RAZEM
1. Rozwody 33% 50% 17% - 100%
2. Praca zawodowa kobiet 93% 7% - - 100%
3. Rozpoczęcie współżycia seksualnego przed ślubem 53% 33% 13% 3% 100%
4. Samotne macierzyństwo 44% 33% 23% - 100%

Jak widać w powyższych tabelach najczęściej odpowiedzi akceptuję, udzielali katolicy. Luteranie okazali się bardziej zachowawczy w swych odpowiedziach, częściej decydowali się na bardziej neutralną opcję dopuszczam. Jeśli za kryterium liberalności uznamy pełną akceptację, to musimy odrzucić postawioną wcześniej hipotezę, i stwierdzić, że to osoby wyznania rzymskokatolickiego posiadają najbardziej liberalne poglądy na istotne kwestie społeczne.

Hipoteza 5

Wychowanie w tradycji wyznawanej wiary wpływa na akceptacje założeń religijnych wyznawanej wiary”.

Dla sprawdzenia tej hipotezy wykorzystałam następujące pytania ankiety: „czy został(a) Pan/Pani wychowany(a) w duchu religii, którą Pan/Pani wyznaje?” oraz pytanie o akceptację założeń doktrynalnych wyznawanej wiary.

W pytaniu dotyczącym wychowania religijnego 58 osób (ok.82% z całości) z wszystkich respondentów zadeklarowało, że zostało wychowanych zgodnie z duchem wyznawanej obecnie religii, natomiast tylko 33 z ogółu badanych ( co stanowi 46%) deklaruje akceptację wszystkich założeń swojego wyznania. Oznacza to, że 57% z osób deklarujących, ze w swojej rodzinie odebrało wychowanie zgodne z zasadami wyznawanej religii, akceptuje wszystkie założenia religijne. Tym samym możemy przyjąć hipotezę o wpływie wychowania religijnego na akceptację założeń wyznawanej wiary.

Hipoteza 6

Świadkowie Jehowy wykazują najwyższy stopień akceptacji założeń doktrynalnych swojego wyznania odnośnie związków małżeńskich i rodziny”.

Na podstawie przedstawionych wyżej wyników uzyskanych w przeprowadzonych przez mnie badaniach, mogę stwierdzić zależność pomiędzy częstotliwością praktyk religijnych a poglądami odnośnie życia małżeńsko-rodzinnego. Najwyższą częstotliwością uczestnictwa w nabożeństwach religijnych przedstawiają świadkowie Jehowy i to na podstawie wyników uzyskanych w tej grupie wiernych, w pierwszej kolejności przedstawię zachodząca zależność. Poniższa tabela prezentuje częstotliwość praktyk religijnych spełnianych przez wiernych w badanych przeze mnie grupach. Już na pierwszy rzut oka widać, że najwyższą aktywność w tej kwestii przejawiają świadkowie Jehowy, 96% z osób przebadanych w tej grupie uczestniczy w nabożeństwach religijnych kilka razy w tygodniu. Porównując odpowiedzi uzyskane przez respondentów tego wyznania na pytanie 5 o przestrzeganie w swoim kierowanie się w wskazówkami społecznej nauki wyznania dotyczącymi poszczególnych aspektów życia, gdzie również świadkowie wykazali najwyższy stopień akceptacji, możemy stwierdzić, że częstotliwość odbywania praktyk religijnych wpływa na poglądy odnośnie życia małżeńskiego i rodzinnego, a tym samym możemy potwierdzić hipotezę, że świadkowie Jehowy prezentują na najwyższy stopień akceptacji społecznej nauki swojego wyznania.

Częstotliwość sprawowania praktyk religijnych.

LP. Kategorie odpowiedzi Katolicy Świadkowie Jehowy Luteranie RAZEM
1. Kilka razy w tygodniu - 23 1 38
2. Raz w tygodniu 14 1 12 18
3. Raz w miesiącu 5 - 4 9
4. Kilka razy w roku 5 - - 6
5. Raz na kilka lat 6 - - -
6. Nigdy - - - -
7. RAZEM 30 24 17 71

Kierowanie się nauczaniem wyznania/Kościoła w zakresie:ŚWIADKOWIE JEHOWY
LP. Kategorie odpowiedzi Zawsze Zależnie od sytuacji Wcale RAZEM
1. wiary 24 - - 24
2. pożycia małżeńskiego 24 - - 24
3. życia seksualnego 23 1 - 24
4. planowania rodziny 21 3 - 24
5. wychowania dzieci 22 2 - 24
6. jakości życia 22 2 - 24
7. polityki 24 - - 24


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.